SAÍDAS PROFESIONAIS

Artes e Humanidades

Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

 • Traducción e interpretación
 • Asesoramiento e mediación lingüística, cultural y editorial
 • Asesoramiento cultural e lingüístico no mundo empresarial
 • Crítica literaria
 • Medios de comunicación

Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

 • Investigación
 • Traducción e interpretación
 • Asesoramiento e mediación lingüística, cultural y editorial
 • Asesoramiento cultural e lingüístico no mundo empresarial
 • Normalización lingüística

Grao en Humanidades

 • Docencia en secundaria
 • Dinamización cultural de concellos e entidades cívicas
 • Realización de proxectos culturais e administración cultural de empresas
 • Xestión do patrimonio histórico e cultural en todos os seus ámbitos
 • Labores de turismo cultural

Grao en Información e Documentación

 • Bibliotecas (xenerais e especializadas)
 • Arquivos (administración pública e empresas)
 • Centros de información e documentación (medios de comunicación, editoriais, hospitais, empresas, etc.)
 • Empresas de servizos de documentación
 • Xestión cultural

Grao en inglés: estudos Lingüísticos e Literarios

 • Traducción e interpretación
 • Asesoramiento e mediación lingüística, cultural y editorial
 • Asesoramiento cultural e lingüístico no mundo empresarial
 • Crítica literaria
 • Medios de comunicación

Enxeñería e Arquitectura

Grao en Arquitectura Técnica

 • Proxecto e Dirección de demolicións
 • Proxecto e Dirección de execución de obras de urbanización de rúas, prazas, xardís, parques públicos e de fincas privadas
 • Proxectos Básicos e de Execución e Dirección de obras de nova planta, adaptación, reforma, ampliación, consolidación, rehabilitación
 • Proxectos básicos e de execución, legalización e Dirección de obras de nova planta, de reformas, ampliacións, rehabilitacións, restauración e conservación
 • Proxectos de parcelación. Estudos-Valoración. Estimacións de costos. Medicións e Presupostos

Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

 • Ámbitos específicos do Grao en Inxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto
 • Gabinetes e Departamentos de Deseño en calqueira tipo de empresas industriais
 • Departamentos de Proxectos, de Investigación y Desenvolvemento, de Producción, de Comercialización e Marketing
 • Redacción e supervisión de proxectos de deseño industrial, estratéxicos, de desenvolvemento de produto, márketing etc. en estudios ou gabinetes de deseño
 • Dirección en empresas industriais ou da Administración pública

Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

 • Estudo e inspección de obras públicas
 • Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas
 • Empresas constructoras
 • Mantemento, conservación e explotación de obras públicas
 • Xestión, execución e construcción de obras públicas

Grao en Enxeñaría Eléctrica

 • Empresa industrial
 • Empresas de servizos
 • Por conta propia, non só elaborando proxectos ou responsabilizándose da sóa execución, senón tamén da xestión e administración das mesmas

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

 • Empresa industrial
 • Empresas de servizos
 • Por conta propia, non só elaborando proxectos ou responsabilizándose da sóa execución, senón tamén da xestión e administración das mesmas

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

 • Técnicas enerxéticas
 • Enerxías alternativas
 • Electrónica e automática
 • Inxeñaría eléctrica
 • Electromedicina e bioenxeñaría

Grao en Enxeñaría Informática

 • Programador de sistemas informáticos
 • Analista de tecnoloxías da información
 • Analista de sistemas informáticos
 • Profesor/docente/investigador (educación secundaria obrigatoria, ciclos formativos, universitario, etc.)
 • Director/xestor/consultor tecnoloxías da información

Grao en Enxeñaría Mecánica

 • Análisis, deseño e ensaio de máquinas, motores e sistemas mecánicos, en xeral
 • Sector automovilístico
 • Desenvolvemento de sistemas robotizados
 • Sistemas de fabricación. Técnicas de fabricación e organización da produción
 • Proxecto e construcción de fábricas e plantas industriais

Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

 • Navieras
 • Deseño de buques e artefactos oceánicos así como dos seus sistemas de propulsión e auxiliares
 • Estaleiros
 • Sociedades de clasificación
 • Industria auxiliar de construcción naval

Grao en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

 • Piloto de Segunda da Marina Mercante
 • Administración Marítima
 • Ensinanza
 • Navieras
 • Aseguradoras do sector

Grao en Estudos de Arquitectura

 • Investigación
 • Exercicio liberal, como asalariado ou na función pública
 • Redacción de proxectos e dirección de obra en edificación e urbanismo
 • Xestión empresarial, do solo e de edificación
 • Desenvolvementos informáticos

Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

 • Deseño e elaboración de proxectos de Enxeñaría
 • Planificación, execución e construcción en Enxeñaría
 • Xestión e dirección de empresas e institucións
 • Planificación e estratexia
 • Asesoramiento técnico e científico

Grao en Tecnoloxías Mariñas

 • Oficial de Máquinas da Marina Mercante
 • Administración Marítima
 • Ensinanza
 • Navieras
 • Inspección e Sociedades de Clasificación de buques

Programa para a simultaneidade do Grao en Ciencias Empresariais e o Grao en Arquitectura Técnica

 • Arquitecto técnico
 • Postos superiores no entorno empresarial e institucional
 • Xestión económica no sector da Edificación

Ciencias

Grao en Bioloxía

 • Industrias farmacéuticas e agroalimentarias
 • Industria de perfumería, cosmética e produtos de hixiene personal
 • Industria agroquímica
 • Biotecnoloxía
 • Acuicultura

Grao en Química

 • Industrias farmacéutica, alimentaria, electrónica, de plásticos, de fibras sintéticas, de caucho, etc.
 • Industria de perfumería, cosmética e produtos de hixiene personal
 • Explotación industrial racional e sostenible dos recursos naturais (petroquímicas, siderúrxicas, metalúrgicas, madereiras, papeleiras, cementeiras, cerámicas, etc.)
 • Produtos auxiliares para a industria (disolventes, aditivos, catalizadores, lubricantes, pinturas, etc.)
 • Industria agroquímica

Programa para a simultaneidade do Grao en Bioloxía e o Grao en Química

 • Industrias farmacéuticas e agroalimentarias
 • Industria de perfumería, cosmética e produtos de hixiene personal
 • Biotecnoloxía
 • Química biolóxica, xenómica e proteómica
 • Industria agroquímica

Ciencias da Saúde

Grao en Enfermaría (A coruña)

 • Centros sanitarios
 • Socio-sanitarios, sociais, educativos, e outros (empresa, ONG, defensa, centros penitenciarios, exercicio libre...)

Grao en Enfermaría (Ferrol)

 • Centros sanitarios
 • Socio-sanitarios, sociais, educativos, e outros (empresa, ONG, defensa, centros penitenciarios, exercicio libre...)

Grao en Fisioterapia

 • Centros sanitarios
 • Centros educativos e de educación especial
 • Servizos sociais
 • Institucións deportivas
 • Consultorios

Grao en Logopedia

 • Logopeda en centros hospitalarios
 • Residencias da terceira idade
 • Fundacións de disminuidos psíquicos e físicos
 • Asociacións de enfermos crónicos
 • Centros de ensinanza públicos e privados

Grao en Podoloxía

 • Institucions públicas, residencias xeriátricas e fogares de pensionistas
 • Compañías privadas de seguros de asistencia sanitaria
 • Hospitales e centros asistenciales, a través das unidades de pe diabético
 • Clubes e asociacions deportivas de fútbol, baloncesto, etc.
 • Industria e servizos do calzado

Grao en Terapia Ocupacional

 • Ámbito sanitario (centros de saúde, mutuas, xerontoloxía)
 • Ámbito social (servizos sociais, atención a discapacidades, loita contra a drogradicción, prisións)
 • Ámbito educativo (educación especial, colectivos asistenciais, docencia)

Ciencias Sociais e Xurídicas

Grao en Administración e Dirección de empresas

 • Directivo empresarial nivel medio
 • Alta dirección
 • Analista empresarial
 • Consultoría
 • Auditoría

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

 • Docencia
 • Promotor de actividad física para a saúde
 • Entrenador
 • Director deportivo

Grao en Ciencias Empresariais

 • Directivo empresarial nivel medio
 • Alta dirección
 • Analista empresarial
 • Consultoría
 • Auditoría

Grao en Comunicación Audiovisual

 • Director
 • Guionista
 • Realizador audiovisual
 • Produtor
 • Gestor audiovisual

Grao en Dereito

 • Avogada/o (exercizo libre da profesión ou Avogado do Estado)
 • Xuíza/Xuíz
 • Fiscal
 • Notaria/o
 • Profesor/a de Universidade

Grao en Economía

 • Directivo empresarial nivel medio
 • Alta dirección
 • Analista empresarial
 • Consultoría
 • Auditoría

Grao en Educación Infantil

 • Docencia en Colexios de Infantiley Primaria públicos, concertados e privados
 • Docencia en Escolas Infantís públicas e privadas
 • Dinamización sociocultural en oturos centros de atención á infancia como ludotecas e salas de xogo que realizan actividades lúdicas ou en ONGs, asociacións e fundacións culturais
 • Elaboración de materiais en editoriais relacionadas con Educación Infantil

Grao en Educación Primaria

 • Mestre en Educación Primaria

Grao en Educación Social

 • Educación de persoas adultas
 • Servizos sociais
 • Integración sociolaboral de colectivos desfavorecidos
 • Animación sociocultural
 • Acción socioeducativa

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (A Coruña)

 • Graduado social/Asesor laboral
 • Dirección e xestión de recursos humanos
 • Xestión, mediación e intervención do mercado laboral
 • Axentes de empleo e desenvolvemento local
 • Prevención de riscos laborais

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)

 • Graduado social/Asesor laboral
 • Dirección e xestión de recursos humanos
 • Axentes de empleo e desenvolvemento local
 • Prevención de riscos laborais
 • Auditor sociolaboral

Grao en Socioloxía

 • Realización de estudos socioeconómicos
 • Recursos humanos: deseño de carreiras, plans de formación, etc.
 • Investigación de mercados: estudos de demanda, produto, presentación de campañas publicitarias, promoción de ventas, estudos de satisfacción do consumidor, etc.
 • Deseñar, executar e evaluar proxectos de desenvolvemento social
 • Traballar ou implantar políticas de igualdade

Grao en Turismo

 • Industria hoteleira
 • Organización de congresos e eventos
 • Operadores de turismo e axencias de viaxes
 • Compañías de transporte
 • Empresas de marketing, promoción e comunicación

Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais

 • Industria hoteleira
 • Organización de congresos e eventos
 • Operadores de turismo e axencias de viaxes
 • Compañías de transporte
 • Empresas de marketing, promoción e comunicación

Programa para a simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito

 • Avogada/o (exercizo libre da profesión ou Avogado do Estado)
 • Xuíza/Xuíz
 • Procurador
 • Directivo empresarial nivel medio
 • Alta dirección